Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

09/04/2021 - 19:09

 - Chiều 9-4, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2021-2025), nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp công tác

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp trong lãnh, chỉ đạo, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động về công tác dân vận trong các cơ quan, doanh nghiệp trong khối. Phối hợp lãnh, chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường phối hợp tuyên truyền, phản ánh thông tin…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH