Chợ Mới nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

23/12/2019 - 16:42

 - Chợ Mới có xuất phát thấp, năm 2011 toàn huyện chỉ đạt 6/20 tiêu chí và 26/59 chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); 2 tiêu chí, 14 chỉ tiêu từ dưới 50-100%...

A A

Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Chợ Mới đạt 4/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu huyện NTM. Bình quân, các xã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu NTM (không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí). 8 xã đã đạt chuẩn NTM (Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Hòa An, Tấn Mỹ, Long Kiến và Bình Phước Xuân) đều được duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí.

Hiện xã Kiến An đã đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Qua đó nông thôn từng bước khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung xây dựng; đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được cải thiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Huyện đang xây dựng đề án huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2021 và lấy ý kiến của các ngành để hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, trên cơ sở phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, huyện Chợ Mới đã đặt mục tiêu xây dựng địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao... góp phần đưa huyện đạt chuẩn huyện NTM trong giai đoạn 2020-2021.

Những tuyến đường hoa nông thôn mới

Năm 2020, huyện tiếp tục duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt NTM nâng cao. 7 xã (Mỹ An, Long Giang, An Thạnh Trung, Hòa Bình, Mỹ Hội Đông, Hội An, Nhơn Mỹ) hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Xây dựng đề án tạo quỹ đất xây dựng các công trình NTM; hoàn thành việc lập thủ tục hồ sơ đầu tư tất cả các công trình xây dựng của 7 xã và huyện để đạt chuẩn NTM; đảm bảo đầu năm 2021 tất cả các công trình đều khởi công xây dựng.

Phấn đấu đến cuối năm 2020, Chợ Mới đạt 7/9 tiêu chí, 10/14 chỉ tiêu huyện NTM, cụ thể phải đạt thêm 3 tiêu chí về quy hoạch, sản xuất và an ninh trật tự. Thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông xây dựng kế hoạch thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Cuối năm 2021, huyện đạt 100% các tiêu chí huyện NTM. Nhu cầu vốn để 9 xã đạt chuẩn NTM đã và đang thực hiện theo lộ trình giai đoạn 2016-2020 gần 685 tỷ đồng. Ngoài ra, phát sinh 11 danh mục công trình ngoài lộ trình đầu tư công hơn 30 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt kế hoạch, huyện Chợ Mới sẽ tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động nguồn lực, tuyên truyền vận động thi đua xây dựng NTM. Trong sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và theo quy trình sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và chế biến.

Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, đầu tư phát triển giáo dục, văn hóa và bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền để vận động các nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM, tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn của trên. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã Mỹ An, Long Giang đạt chuẩn NTM và có thêm 2 xã Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân đạt chuẩn xã NTM nâng cao, nâng chất các xã đã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của huyện theo đề án huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2021.

Với quyết tâm chính trị, vượt khó và sáng tạo, cùng sự đồng thuận của nhân dân; phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM, lấy dân làm chủ thể, dựa vào sức dân, tin rằng Chợ Mới sẽ hoàn thành lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh, huyện và nhân dân.

HẠNH CHÂ