Chợ Mới tiếp tục chuyển dịch nông nghiệp theo hướng bền vững

01/03/2021 - 05:30

 - Năm 2021, huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nhất là đảm bảo thị trường tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, để nâng cao đời sống nông dân.

A A

Trồng hoa màu tăng thu nhập

Đặc biệt, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích sản xuất sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP… gắn với kêu gọi nhà đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến nông sản.

Thực hiện tốt kế hoạch định hướng sản xuất nông nghiệp huyện giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch sản xuất lúa 3 năm (2021-2023) gắn với thực hiện dự án phát triển bền vững cây ăn trái của huyện. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, hộ nông dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ của nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp...

H.C