Chợ Mới xây dựng nông thôn mới

23/08/2019 - 07:51

 - Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Chợ Mới đạt nhiều kết quả quan trọng.

A A

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Mới trong việc xây dựng NTM, Chợ Mới đã xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể thực hiện hàng năm, chủ động triển khai những tiêu chí và chỉ tiêu dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau. Từ đó đã góp phần đem lại thắng lợi cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện. Chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn được nâng lên. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45,359 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã giảm còn 2,42%. Đến nay, Chợ Mới có 8/16 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân các xã đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu, không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí. Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thúy Hậu, huyện Chợ Mới cần phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM thêm 8 xã để có 100% số xã đạt chuẩn NTM theo quy định. Đồng thời đạt 9 tiêu chí của huyện NTM. Đến nay, huyện cơ bản đạt 4/9 tiêu chí là: giao thông, thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng NTM.

Chợ Mới xác định quan điểm xây dựng NTM phải nâng lên một bước về chất lượng, xây dựng NTM bền vững, nhưng vẫn giữ được nét bản sắc văn hóa của vùng nông thôn. Với phương châm “nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt”, thời gian tới, UBND huyện, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đề ra phương hướng thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, từng bước tăng số lượng tiêu chí NTM đạt được của các xã. Tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2023, Chợ Mới đạt chuẩn huyện NTM.

Huy động sức dân đầu tư xây dựng giao thông nông thôn đồng bộ, xây dựng nông thôn mới

Để phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp then chốt. Đó là tập trung nguồn lực, chỉ đạo, điều hành giúp xã Kiến An đạt 19 tiêu chí theo lộ trình. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng NTM, khơi gợi tinh thần tự giác trong cộng đồng chung sức xây dựng NTM. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, có kế hoạch phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Đẩy mạnh thi đua xây dựng NTM, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng NTM làm động lực cho phong trào.

Quan điểm của huyện Chợ Mới là lấy phát triển sản xuất, tạo thu nhập làm trọng tâm. Các ngành chuyên môn hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ dân phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Kiến An đạt chuẩn NTM và xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Các xã: Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Hòa An, Tấn Mỹ, Long Kiến và Bình Phước Xuân tiếp tục duy trì và nâng chất danh hiệu xã NTM. Các xã còn lại phấn đấu đạt 12-17 tiêu chí.

Triển khai kế hoạch xã NTM nâng cao, Bí thư Đảng ủy xã Tấn Mỹ Trần Hữu Đức cho biết: “Năm 2019 xã phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí, năm 2020 thực hiện hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, giữ vững và nâng chất 17 tiêu chí đã đạt. Có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể thực hiện đạt các tiêu chí và chỉ tiêu”. Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Mỹ Hiệp đang phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao”. Tại xã Hòa Bình, xác định giao thông nông thôn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xã tăng cường huy động nguồn lực trên 11 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, bê tông hóa trên 50% các tuyến đường.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU