Giải pháp phát triển sản phẩm OCOP ở An Giang

10/06/2021 - 04:55

 - Đến nay, An Giang có 49 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao và 38 sản phẩm đạt 3 sao; 5 sản phẩm đã đề xuất Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 5 sao (cấp quốc gia). Các sản phẩm được chứng nhận OCOP chủ yếu thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ, trang trí.

A A

Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP bước đầu đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về sản phẩm, vùng nguyên liệu và lao động địa phương, nhất là dịch vụ du lịch (DL), tạo được lợi thế, cơ hội để phát huy và khai thác giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển DL nông thôn, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, qua thực hiện còn vướng một số khó khăn, tồn tại, như: một số địa phương còn lúng túng trong cách làm, cách xác định lợi thế, tiềm năng, sản phẩm và chủ thể kinh tế. Các địa phương chỉ tập trung hoàn thiện các sản phẩm đã có, chưa thật sự quan tâm phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm khởi nghiệp và các sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu, các làng nghề truyền thống...

Nhiều tín hiệu tích cực quảng bá sản phẩm OCOP của An Giang tại Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021

Bên cạnh đó, nguồn lực triển khai chương trình còn hạn chế, chủ yếu là lồng ghép và từ nội lực của chủ thể kinh tế. Một số cơ chế hỗ trợ chưa được cụ thể hóa, chưa chú trọng đến phát triển theo chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến… dẫn đến những khó khăn trong quá trình triển khai.

Nhiều chủ thể kinh tế chưa hiểu rõ về định hướng, yêu cầu, đặc biệt là các quy định của pháp luật trong sản xuất và phân phối sản phẩm, do đó còn nhầm lẫn giữa chất lượng sản phẩm với bao bì, nhãn mác. Một số sản phẩm mang tính đặc thù tại các địa phương (sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, đồ ăn nhanh…) chưa có quy định cụ thể để đánh giá, phân hạng sản phẩm...

Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỉnh có thêm 8 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh (từ 3 - 4 sao) và 2 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng cấp quốc gia (5 sao). Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể kinh tế có các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP phát triển các tiêu chí theo quy định để đánh giá và nâng hạng sao OCOP. Các huyện, thị xã, thành phố phải có ít nhất 2 chủ thể tham gia Chương trình OCOP trong năm 2021, mỗi chủ thể có ít nhất 1 sản phẩm tiềm năng (sản phẩm ý tưởng) tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; phấn đấu có ít nhất 80% sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 - 4 sao.

Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019-2020, tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các chủ thể kinh tế; hướng dẫn triển khai thực hiện, đặc biệt là quy trình đánh giá, hồ sơ sản phẩm, tiêu chí chấm điểm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong phát triển ngành nghề nông thôn, dịch vụ DL gắn với đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chế biến và xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm OCOP.

Cùng với đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho các sản phẩm OCOP gắn với tư vấn, hỗ trợ tham gia các chương trình, hội chợ sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, An Giang từng bước hình thành Trung tâm thiết kế, tư vấn và đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh gắn với chương trình khởi nghiệp của các chủ thể. Tỉnh An Giang đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là gắn với bảo tồn và phát huy các sản phẩm làng nghề và làng nghề truyền thống.

UBND tỉnh An Giang đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tập trung đánh giá tiềm năng, thế mạnh, xác định các sản phẩm thuộc các nhóm ngành theo quy định, đặc biệt là tiềm năng về nguyên liệu, ngành nghề nông thôn, DL cộng đồng để có giải pháp hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, mở rộng mạng lưới sản phẩm OCOP trong khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP và đưa vào nhiệm vụ thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng 2 đề xuất liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và DL, trong đó nội dung liên quan đến tiêu chí nhận dạng sản phẩm OCOP và giải pháp để phát triển, nâng hạng sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP.


HẠNH CHÂU