Kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước

09/03/2021 - 06:14

 - Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn 2014-2020, các cơ quan đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động hành chính nhà nước (HCNN) đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tổ chức công việc khoa học, góp phần đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực của cơ quan nhà nước.

A A

Đến nay, toàn tỉnh có 41/41 cơ quan cấp tỉnh đã công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 theo quy định (19 sở, ban, ngành tỉnh, 11 chi cục thuộc sở và 11 UBND huyện, thị xã, thành phố). 156/156 UBND các xã, phường, thị trấn đã thực việc công bố HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 (đạt 100%). Đảm bảo đạt 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, xã thực công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định từ năm 2020.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tầng Phú An, các cơ quan, đơn vị triển khai chuyển đổi và xây dựng mới HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình phối hợp với chuyên gia tư vấn nên công việc được đẩy nhanh đúng tiến độ, đạt yêu cầu của tiêu chuẩn và phù hợp HTQLCL. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015.

Đồng thời thể hiện sự cam kết của mình thông qua việc ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đã công bố. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố trong HTQLCL về các bước xử lý, bộ phận xử lý hồ sơ, giao nhận trả kết quả đúng theo thời gian và đúng trách nhiệm giải quyết công việc.

Đơn vị tư vấn tập huấn nhận thức chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước

Qua thực hiện cho thấy, các cơ quan đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng cho tổ chức, cá nhân. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong đó đặc biệt ở cấp xã đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong việc thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008  vào hoạt động cơ quan HCNN đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời và hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan HCNN trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào các cơ quan HCNN tỉnh An Giang đã đạt được kết quả tốt, hệ thống văn bản, quy trình xử lý công việc của các cơ quan HCNN cơ bản đã được rà soát thường xuyên và kịp thời loại bỏ những văn bản, thủ tục hết hiệu lực, không hiệu quả, các cơ quan đã áp dụng HTQLCL ISO TCVN 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ của nhà nước đảm bảo minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, không rõ người, rõ việc; nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU