Khó khăn tạo việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số

26/10/2018 - 06:42

 - Thời gian qua, do thu nhập hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS ) thấp, việc chu cấp cho con em học suốt quá trình theo học ở bậc cao đẳng, đại học gặp khó khăn, nên một số em phải bỏ học giữa chừng đi tìm việc làm ngoài tỉnh.

A A

Tình trạng sinh viên DTTS đã qua đào tạo có việc làm chưa cao. Một số ít được bố trí việc làm nhưng chưa phù hợp chuyên ngành đào tạo, khó tiếp cận công việc. Đặc biệt, tỉnh có chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế, nên khó bố trí việc làm cho đối tượng này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2015 đến nay, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, nước sạch, phổ cập giáo dục cho đồng bào DTTS nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào DTTS. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đều đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng qua các năm đều tăng...

T.V