Những điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

28/10/2020 - 06:21

 - Từ ngày 20-10 đến 10-11-2020, toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Dự thảo văn kiện lần này có nhiều điểm mới.

A A

Chủ đề đại hội, dự báo tình hình thế giới, khu vực

Về chủ đề Đại hội XIII được bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh yếu tố khát vọng phát triển đất nước; xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, chủ đề Ðại hội XIII là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”.

Về dự báo tình hình thế giới và khu vực được bổ sung thêm bối cảnh kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái do tác động của dịch bệnh COVID-19; khu vực Đông Nam Á tiếp tục có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo; các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp.

Hệ quan điểm chỉ đạo

Có 5 hệ quan điểm chỉ đạo, gồm: quan điểm 1, nêu tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn tới: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Quan điểm 2, nêu tư tưởng chủ đạo về chiến lược tổng thể phát triển đất nước: “Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quan điểm 3, nêu định hướng tạo động lực phát triển: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ XHCN, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Quan điểm 4, nêu định hướng huy động, phát huy mọi nguồn lực: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.

Quan điểm 5, nêu định hướng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.

Cách tiếp cận xác định mục tiêu

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới được xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với 3 mục tiêu cụ thể, gồm: phấn đấu đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Có 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2020. Một trong những điểm mới trong định hướng phát triển đất nước 10 năm tới là phát triển mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” thành mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Đồng thời, bổ sung mối quan hệ “giữa thực hành dân chủ và tăng trưởng pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”, đồng thời nhấn mạnh: “Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng XHCN; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.

So với Đại hội XII của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị nêu các nhiệm vụ trọng tâm có 2 điểm mới. Theo đó, dự thảo Đại hội XII dành nhiệm vụ 1 và 2 nói về nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ thì dự thảo trình Ðại hội XIII dành nhiệm vụ thứ nhất về xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, thêm nhiệm vụ về tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu. Nhìn chung, các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

THU THẢO (Tổng hợp)