Sở Tư pháp An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình dịch COVID-19

27/01/2022 - 13:48

 - Năm 2021, Sở Tư pháp An Giang đã triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

A A

Nổi bật ngành đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. Trong công tác cải cách hành chính, đã trình UBND tỉnh công bố Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, chức năng quản lý, thực hiện xong việc cập nhật quy trình nội bộ sang quy trình điện tử vào hệ thống thông tin điện tử (Cổng DVC) của tỉnh.

Công tác thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện chuyên sâu, đạt chất lượng và hiệu quả, đặc biệt tham gia các nội dung góp ý về việc triển khai các văn bản quy định chính sách hỗ trợ người lao động trong phòng chống dịch COVID-19; thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đạt 100% văn bản.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến mới. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến đặc thù như: tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị, tập huấn trực tuyến.

Công tác bổ trợ tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm. Đã triển khai kịp thời chính sách phát triển nghề công chứng; Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Kịp thời tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật nâng cao năng lực đội ngũ luật sư, tư vấn pháp luật đáp ứng yêu cầu cầu hội nhập.

Công tác trợ giúp pháp lý đáp ứng nhu cầu được trợ giúp pháp lý của người dân. Quá trình hoạt động nghiệp vụ tuân thủ quy định pháp luật, các trình tự thủ tục được tiến hành đảm bảo đúng theo quy định.

Công tác thanh tra được tiến hành khá kịp thời các đợt thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Cơ cấu thành phần Đoàn thanh tra tinh gọn, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và phòng, chống dịch.

Công tác hành chính tư pháp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là việc kết hợp tổ chức kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước và trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2021 và hỗ trợ công tác đăng ký hộ tịch tại UBND huyện Tri Tôn, Châu Phú, phục vụ nhu cầu cấp căn cước công dân ở địa phương.

Định hướng hoạt động năm 2022, Sở Tư pháp tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được và chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhiều hoạt động. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo thích ứng với điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, vừa góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

CAO THANH SƠN