Tăng cường công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng

30/04/2021 - 07:12

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động số 05 về xây dựng Đảng và dân vận, với mục tiêu: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập trong công tác xây dựng Đảng và dân vận…”.

A A

Tiếp tục đổi mới, nâng chất phong trào “Dân vận khéo”, chăm lo dời sống nhân dân

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, phương hướng trên, nhiệm kỳ 2020- 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy Đảng tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đúng đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc ở các cấp, nhất là ở cơ sở. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội... để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Tập trung kiểm tra, giám sát ở những khâu, địa bàn, lĩnh vực có vấn đề “nổi cộm”, dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp và xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới…

THU THẢO