Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và chứng thực bản sao điện tử

21/10/2020 - 14:14

 - Ngày 21-10, Văn phòng UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

A A

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc được trang bị một số điểm mới trong Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hướng dẫn thực hiện việc tái cấu trúc quy trình TTHC để xem xét TTHC đó có đủ điều kiện để thực hiện cung cấp trên môi trường điện tử để lựa chọn, đề xuất các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4;  đảm bảo đến ngày 30-11-2020 tỉnh phải hoàn thành tích hợp 30% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 với cổng dịch vụ công  quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn khai thác TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; giới thiệu về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính...

Ngày 22 và 23-10, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tập huấn cho lãnh đạo UBND các huyện, xã, công chức phụ trách kiểm soát TTHC, văn thư, công chức làm công tác chứng thực tại UBND huyện, xã.

HẠNH CHÂU