Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

13/06/2019 - 07:48

 - Theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 7-6-2019 của UBND tỉnh, Tổ công tác gồm 16 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư làm Tổ trưởng.

A A

Tổ công tác có các nhiệm vụ như: xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc theo kế hoạch đã được phê duyệt; giúp Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, nhắc nhở thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc theo kế hoạch của Tổ công tác…

Thanh tra tỉnh giữ nhiệm vụ thường trực Tổ công tác; quyết định thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và danh sách rà soát của tổ.

V.L