Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

27/07/2021 - 07:07

 - Trong kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025, UBND tỉnh dành ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm, dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, tiểu thủ công nghiệp, logistics, làng nghề truyền thống có hàm lượng khoa học và công nghệ (KH&CN)… Trong đó, chú trọng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

A A

Nhiều hoạt động hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định 1406/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025 (thay thế Quyết định 1485/QĐ-UBND, ngày 25-6-2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025).

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp (DN) có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động. Đồng thời, phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hướng đến phát triển hoàn thiện các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, khuyến khích sự tương tác, kết nối nguồn lực và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

Cần thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cụ thể, tỉnh sẽ xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ban hành tối thiểu 2 chính sách về thúc đẩy thị trường KH&CN, phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đồng thời, phát triển, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông, xây dựng Cổng thông tin kết nối (Hub) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức nhiều hình thức ghi nhận, tôn vinh tấm gương, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh sẽ đào tạo, tập huấn tối thiểu 30 huấn luyện viên, cán bộ phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 500 lượt tổ chức, cá nhân hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn tỉnh. Tổ chức hoạt động thực tập, trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các cấp được tiếp xúc với hoạt động đổi mới sáng tạo tại DN. Từ năm 2023, tối thiểu 10% học sinh THCS, 5% học sinh tiểu học được cung cấp kiến thức và hoạt động thực hành về đổi mới sáng tạo. An Giang sẽ hỗ trợ tối thiểu 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phấn đấu hàng năm, tối thiểu có 1 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được nghiệm thu và chuyển giao cho DN để khởi nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ thành lập tối thiểu 2 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất - kinh doanh do phụ nữ quản lý trên nền tảng đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ tích cực cho khởi nghiệp

Đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025 là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và DN khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. DN khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu và chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần. Tiêu chí xác định dự án khởi nghiệp và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 20, Mục 2, Chương IV Nghị định 39/2018/NĐ-CP, ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Đối tượng được hỗ trợ còn là tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Mục 2, Khoản II, Điều 1 của Quyết định 844/QĐ-TTg, ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; học sinh, sinh viên, tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở KH&CN được giao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025. Trong đó, xây dựng kế hoạch, dự toán và bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm, kinh phí từ các chương trình, quỹ, dự án đầu tư, dự án hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế có nội dung phù hợp để triển khai kế hoạch. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm sát thực tế địa phương (nếu có). Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện sơ kết giữa kỳ và tổng kết đánh giá, khen thưởng khi kết thúc kế hoạch.

HOÀNG XUÂN