Thực hiện chiến lược bình đẳng giới

10/06/2021 - 04:48

 - Trong thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng và Chính phủ ta luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định rõ “nam nữ bình đẳng” và luật lấy vợ lấy chồng… đều nhằm mục đích ấy”. Tư tưởng đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho thực hiện bình đẳng giới ở nước ta trong thời kỳ mới.

A A

Hỗ trợ tiếp sức cho học sinh nữ

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, nhà nước về mục tiêu bình đẳng giới, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, mục tiêu của chiến lược là nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện đối với công tác bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Theo đó, tỉnh phấn đấu thực hiện đạt 6 mục tiêu ở các lĩnh vực (chính trị; kinh tế, lao động; trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông) với 20 chỉ tiêu. Trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến năm 2025, đạt 60% và đến năm 2030, đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030. Đồng thời, giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030…

Phấn đấu giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới. Đến năm 2025, đạt 80% và đến 2030, đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản... Từ năm 2025 trở đi, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2025, có 70% và năm 2030, có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong lĩnh vực y tế, phấn đấu năm 2025 tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống và đến năm 2030, có 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030. Có ít nhất 1 cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới… Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường đại học, cao đẳng từ năm 2025 trở đi. Đồng thời, tỷ lệ trẻ em trai và gái vùng dân tộc hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng 99% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp THCS đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030…

Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, An Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15-11 đến 15-12). Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về giới của tỉnh. Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên môn của các nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực bình đẳng giới. Qua đó, nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

THU THẢO