Tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2020 quy mô nhỏ và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/05/2020 - 15:20

 - Ngày 5-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã cho ý kiến việc tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020.

A A

Đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, UBND tỉnh An Giang thống nhất phương án tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động phục vụ lễ hội với quy mô nhỏ theo đề xuất UBND TP. Châu Đốc; đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tập trung đông người trong tổ chức lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24-4-2020 và Văn bản số 432, ngày 27-4-2020 của UBND tỉnh An Giang. Riêng Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ tiếp tục tạm dừng tổ chức đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19-5-2020 (nhằm ngày 22 đến 27-4 âl). Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm nay, địa phương sẽ không tổ chức lễ khai hội, về quy mô tổ chức cũng không quá 30 người.

Theo đó, lễ hội vẫn thực hiện phần nghi thức truyền thống, như: lễ phục hiện vào ngày 14-5; lễ tắm Bà ngày 15-5 (nhằm 23-4 âl), lực lượng tham gia, gồm: Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam, Ban quý tế, bô lão (dự kiến không quá 30 người), thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi giao tiếp. Các lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc vẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm và tổ chức trong nội bộ Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

THU THẢO