Toàn tỉnh An Giang có 93,6% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

21/06/2021 - 04:53

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 508.587 hộ gia đình văn hóa (đạt 93,6% so tổng số hộ); 867 khóm, ấp văn hóa (đạt 97,63% so tổng số khóm, ấp); 79 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 66,38% so tổng số xã); 26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 70,27%).

A A

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân…

Tin, ảnh: L.H