Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước từ năm 2025

01/03/2024 - 20:31

Từ 0h ngày 1/1/2025 sẽ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 213 của Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đề án, thời điểm kiểm kê (thời điểm chốt số liệu kiểm kê) là 0h ngày 1/1/2025.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Về phạm vi, đề án nêu rõ, sẽ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định (trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật Nhà nước), gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp); xe ô tô; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định khác.

Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,... để đầu tư xây dựng) cũng nằm trong phạm vi được kiểm kê.

Quyết định số 213 của Thủ tướng yêu cầu việc kiểm kê được dựa trên việc kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê; so sánh, đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán.

Theo đó, với tài sản đang được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán nhưng tại thời điểm kiểm kê thực tế không còn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang theo dõi, hạch toán tài sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý tài sản phát hiện thiếu theo quy định của pháp luật có liên quan; không tổng hợp giá trị của các tài sản này vào giá trị tài sản kiểm kê.

Lãnh đạo Chính phủ đề ra mục tiêu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đến ngày 31/3/2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm nắm được thực trạng của tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng,... làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc tổng kiểm kê tài sản công sẽ phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Theo ANH VĂN (VTC News)