Vì nền độc lập dân tộc vô giá, vì chủ nghĩa xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thiêng liêng, Đảng Cộng sản Việt Nam cùng dân tộc Việt Nam hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ và bền vững

22/10/2018 - 19:59

Khảo cổ học chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ Việt Nam từ thời Đồ đá cũ (cách nay từ 300.000 đến 500.000 năm). Vào thời kỳ Đồ đá mới, các nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn (gần 10.000 năm trước Công nguyên) chứng tỏ sự xuất hiện của nông nghiệp và chăn nuôi, có thể là cả nghệ thuật trồng lúa nước.

A A

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

“Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” - (Phi-đen Ca-xtơ-rô)

Việt Nam bước ra từ trong thế giới

Mảnh đất hình chữ S đã trải mấy ngàn năm lịch sử!

Ngày 19-8-1945, Nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Việt Nam: Giành lại nền độc lập dân tộc sau ngót một thế kỷ Nhân dân rên xiết trong vòng nô lệ của chủ nghĩa thực dân Pháp, phá tung xiềng xích áp bức hàng ngàn năm của chế độ phong kiến; khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; lập nên Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; cộng đồng thế giới công nhận Việt Nam, với tư cách là một nước độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là chân lý hiển nhiên, phù hợp với xu thế độc lập tự do của thời đại ngày nay.

Gần 73 năm qua, kể từ ấy, và nhất là ở thời khắc lịch sử hiện nay, chân lý giản dị đó đang là linh hồn trong mỗi quyết sách chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xuyên thấm trên mỗi bước dù thăng trầm, đặc biệt ở những khúc quanh khắc nghiệt của lịch sử Việt Nam; và trở thành phương châm hành xử của dân tộc và mỗi người Việt Nam ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Và theo thời gian, viết tiếp nên lịch sử của mình

Nhân loại đang sống trong thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn, lịch sử ngắn hạn, một ngày mang sức mạnh bằng của cả trăm năm! Và, chưa bao giờ như hôm nay, Việt Nam cũng đang sống trong không gian lịch sử của một “thế giới phẳng” và cả không “phẳng”, thời cơ thường trực gắn chặt với nguy cơ, khi lẽ hưng vong, mất còn của một quốc gia, dân tộc khó có thể là chuyện riêng của từng bên, càng không thể chỉ là là số phận riêng của mỗi vùng lãnh thổ, mỗi dân tộc hay mỗi quốc gia... thì điều đó đối với Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quốc tế quan trọng và to lớn.

Trong bối cảnh hiện nay, trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, trước yêu cầu bảo vệ nền độc lập tự do vô giá của đất nước, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, càng đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam về tầm nhìn xa rộng và biện chứng, về sự bảo đảm pháp lý và đạo lý, về sự trung thành lý tưởng xã hội chủ nghĩa, kiên định nguyên tắc và sáng tạo trong từng bước đi, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế, khôn ngoan trong mỗi quyết sách, về tính nhân văn và độc đáo trong mỗi thời kỳ... Vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động lúc này là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế đất nước độc lập tự do, sự toàn vẹn lãnh thổ vô giá ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích cao nhất của dân tộc, của đất nước và của nhân dân Việt Nam, dù trong bất cứ điều kiện nào.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn... đối với Đảng, Nhà nước; về lòng yêu nước, thương nòi... của mỗi người Việt Nam ta; về đức dám hy sinh, gan góc... đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng! Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh và quyền biến “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào! Toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã và đang hành xử như thế (như ông cha nghìn năm đã nối đời nguyền giữ), một cách kiên định và sáng tạo theo lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay tiến những bước dài quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn, chưa từng thấy trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam.

Vì lẽ đó, Việt Nam không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động sợ hãi, hèn nhát nào, làm xâm hại lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do Nhân dân làm chủ! Đó chính là đạo lý dân tộc thiêng liêng nhất, và chính là pháp lý đất nước công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi mới để tự “làm mới” mình, tự “đánh bóng mình”, theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”... lại nhất là những người giữ cương vị đứng đầu các tổ chức... là người có lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ, rắp mưu làm “con buôn quyền lực”, “đục nước béo cò”, “chia nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ,... người đó mang tội. Ai mưu toan “quay mặt”, “trở cờ nối dáo cho giặc”, bán rẻ lợi ích quốc gia, xa lánh Nhân dân... kẻ đó mắc trọng tội.V. v... Đó chính là những “cục nghẽn mạch” đau đớn nhất, những “khối u ác tính” nguy hiểm nhất, những “giặc nội xâm” nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “hung hãn nhất”,... có thể làm cho nền độc lập dân tộc Việt Nam suy vong, sự thống nhất của quốc gia Việt Nam băng hoại.

Bởi thế, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, đồng thời chúng ta phải chủ động “giữ nước khi nước đang yên” từ xa, “phải kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” ở gần... như điều cách đây hơn bảy trăm năm Hưng Đạo Vương vẫn từng răn dạy. Và, phải phòng ngừa những tai họa mà hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn, từng tiên liệu: Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thày; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt”. Và, cách đây 72 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ độc lập chưa đầy năm tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26-1-1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử; 2. Trái quân lệnh sẽ bị xử tử; 3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử;... 8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử...”.

Hiện nay Việt Nam, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu tất cả những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy. Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc, của nhân dân Việt Nam bị vi phạm; thời cơ chiến lược để đất nước Việt Nam cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,... mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ do mất cảnh giác hay tự mình tạo ra; trong khi những thế lực chung quanh, ở xa, có kẻ những rắp mong dân tộc Việt Nam suy tàn, Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng của hơn 94 triệu đồng bào Việt Nam lâm vào vòng hỗn loạn, thậm chí trở thành nô lệ. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Lịch sử thế giới hiện nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực và thế giới ngay lúc này đây càng cho Việt Nam thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược, về lợi ích chiến lược của cách mạng Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Nước Việt Nam độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam thống nhất toàn vẹn từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau cuối đất phương Nam tới Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam hiên ngang trong sóng gió Biển Đông! Đất nước Việt Nam ta mà tiền nhân để lại dọc ba miền Bắc - Trung - Nam liền một dải đẹp đẽ và thiêng liêng vô giá. Nhân dân Việt Nam dù ở vùng xuôi, miền ngược hay đang ở khắp bốn bể năm châu... đều là đồng bào con Lạc, cháu Hồng, kể từ thuở các Vua Hùng mở nước, trải đã mấy nghìn năm!

Dân tộc Việt Nam đã và đang mang trong mình niềm kiêu hãnh đó nhịp bước cùng nhân loại. Và, trong lòng dân tộc, Đảng ta - “đứa con nòi” của nhân dân, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đày tớ thật trung thành của nhân dân lao động nước nhà, người chiến sĩ rất mực tin cậy và thủy chung, người bạn rất mực nhân ái và chan hòa của đồng chí và bầu bạn quốc tế khắp năm châu, và Nhà nước của nhân dân chúng ta sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành gánh vác trọng trách đất nước, đã không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của nhân dân. Toàn thể cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em dù ở trong nước hay ở nước ngoài đã sống, dựng xây và bảo vệ đất nước toàn vẹn có quyền kiêu hãnh về Tổ quốc Việt Nam! Và đất nước Việt Nam qua mấy ngàn năm dồn tụ, kết tinh nhuệ khí linh thiêng “chúng chí thành thành”, tiếp tục thành công trong gần 32 năm đổi mới, kiêu hãnh về vị thế mới, tầm vóc mới của quốc gia, sánh vai cùng các nước trên trường quốc tế; tô thắm thêm sức mạnh mấy ngàn năm và nâng tầm uy tín Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh là Tổ quốc của con Lạc cháu Hồng!

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam thống nhất ấy, quyết không dung thứ những ai tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì lợi ích cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình mà trở nên mờ mắt, sai lầm. Trong hơn bốn triệu đảng viên của Đảng, không dung thứ những ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh trìu mến nâng niu và mong mỏi. Muôn dân và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đau đáu, vì lẽ đó. Thực tế nhãn tiền cho thấy, không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng - “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân. Tất cả các tệ nạn đó tích tụ đến một mức nào đó sẽ làm cho Đảng suy thoái, Nhà nước biến chất... và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của lương tri và Việt Nam là đắc lợi! Nền độc lập tự do của đất nước bị đe dọa bởi chính thứ hiểm họa “ngay từ trong tường vách” ấy!

Người xưa nói: Không biết xấu hổ thì không thành người được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là người đứng đầu bộ máy hay người công dân bình thường luôn phải tự vấn mình về nghĩa vụ công dân, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một cấp nào, dù là cao nhất, nếu đạo lý, lương tâm không đủ thức tỉnh, răn đe thì pháp lý, đạo luật phải được toàn dụng. Không một thời thịnh trị nào và không một nơi đâu trong lịch sử nước Việt Nam (và trên thế giới) không hành động như thế cả. Ngày xưa, cổ nhân nói: Ý dân là ý trời, ai lấy được lòng dân là người đó lấy được thiên hạ. Trần Hưng Đạo nói: “Khoan thư sức dân ấy là kế sâu rễ bền gốc, là thượng sách giữ nước”. Nguyễn Trãi từng viết: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước). Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới như bây giờ! “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành trình này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và cố tình chưa thức tỉnh, thì cần thiết phải nghiêm trị. Việt Nam không sợ bất cứ một thế lực ngoại xâm nào, dù là hung bạo nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam chỉ sợ khi Nhân dân mất niềm tin vào chính mình! Ở những lúc cam go nhất, càng cho thấy, 94 triệu đồng bào nhất tề, dưới ngọn cờ của Đảng - “đứa con nòi” của Nhân dân và Nhà nước của Nhân dân cùng toàn thể Nhân dân Việt Nam kết thành một khối vững chắc, vượt qua mọi trở ngại, đã và đang giữ gìn và phát triển tất cả những gì mà giang san do các bậc tiền nhân trao gửi giữ gìn bằng mọi giá suốt 73 năm qua!

Chúng ta làm trái đi là vong ân với lịch sử, là hổ thẹn với ông cha; là tự tước bỏ Quốc bảo Lòng Dân giữ và dựng nước hiện nay, là chuốc lấy họa sát thân, cũng chính là vô hình chà đạp lên gấm vóc giang san nước Việt mấy ngàn năm được dựng xây và bảo vệ bằng máu và mô hôi của triệu triệu đồng bào.

Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đang mở đường Việt Nam tiếp tục tiến lên cùng nhân loại, trong tầm nhìn 2030

Trong hành trình cùng dân tộc, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sữa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng ở chính những thời khắc cam go nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi” của dân tộc ta, luôn ghi nhớ lời và rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trưởng thành lên nhờ sự chở che của nhân dân, vững vàng hơn nhờ tấm lòng khoan hậu, yêu thương của đồng bào ta; và đã không phụ sự tin cậy và ủy thác của nhân dân, phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”!

Suốt hơn 88 năm qua, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương của Đảng được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân; mãi xứng đáng là Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Và, gần 73 năm qua, Nhà nước Việt Nam nỗ lực không ngừng và thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng công chức, nhân viên nhà nước, ai nấy tự hiểu rằng, nếu tách mình ra khỏi điều thiêng liêng ấy là tự đào thải mình khỏi hơn 94 triệu đồng bào nước Việt! Ai “nhân danh lòng yêu nước” để đánh bóng mình hay “a dua lòng yêu nước” nhằm trục lợi, làm nhục quốc thể, làm hổ thẹn đồng bào, người đó không có chỗ trong lòng dân tộc, trong lòng Nhân dân!

Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng Nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc linh thiêng, trước biển lớn thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc nhịp bước suốt 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đáp lại yêu cầu tha thiết của đồng bào, Đảng chúng ta đang nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng cầu thị tự phê bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc. Tháng 9 năm nay, tròn 49 năm, Đảng ta, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với linh hồn đó, trước mắt, thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm thật tốt việc bảo vệ vô điều kiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”; là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do Nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó! Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. Không một ai có thể cản nổi Con tàu Đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đang tiến lên phía trước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ai không thành tâm sửa mình, sẽ lỡ chuyến tàu!

Tựa lưng vào sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm, trên nền tảng Quốc bảo lòng dân, Việt Nam quyết bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, gìn giữ nền độc lập và hòa bình vô giá và nâng niu vô điều kiện khát vọng thiêng liêng “tắt muôn đời chiến tranh” của muôn bậc tiền nhân và cũng là của chung nhân loại! Vì, đó là Quốc hồn Việt Nam! Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn 64 năm trước vẫn đang nóng bỏng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Và, đó cũng chính là lẽ sinh tử của 94 triệu đồng bào nước Việt! Vì, “Đau đớn chi bằng mất tự do”?!

Việt Nam đã và đang cùng nhân loại làm như vậy! Gần 73 năm nay, dưới ngọn cờ của Đảng, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lớn lên từ giang san xã tắc mấy ngàn năm của tiền nhân để lại, trưởng thành từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến Việt Nam và hơn 88 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của dân tộc, “đứa con nòi của nhân dân lao động nước nhà” cùng 94 triệu đồng bào, đã đưa Tổ quốc Việt Nam từ máu lửa, nô lệ, xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, xây dựng lại giang sơn “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như khao khát của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không thể không hành xử tất yếu như thế một cách kiên quyết và không gì cản được!

Nhớ lại, năm 1930 - 1931, khi ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới đầy một năm tuổi dân tộc, đã cùng nhân dân làm một cuộc duyệt binh lịch sử Xô-viết Nghệ - Tĩnh, báo hiệu Tổ quốc nhất định cập bến độc lập, tới ngày tự do! Mười lăm năm sau đó, ở Mùa thu Ất Dậu năm 1945, bằng một cuộc Cách mạng Tháng Tám, Đảng cùng dân tộc phá bỏ chế độ phong kiến ngàn năm và bẻ gãy xích xiềng ngót một trăm năm nô lệ thực dân Pháp, để nền độc lập dân tộc hồi sinh và bảo vệ bằng mọi giá một nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và nền độc lập tự do non trẻ thiêng liêng và vô giá!

Nhớ lại tròn sáu mươi năm trước, ngày 7-5-1954, dưới ngọn cờ của Đảng, Quân đội ta, toàn thể dân tộc Việt Nam ta làm nên một Điện Biên lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và gian khổ! Và, nhớ lại, ngày 30-4-1975, Đảng ở tuổi 45, với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, Việt Nam tiến hành một cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân quét sạch đế quốc Mỹ xâm lăng và bè lũ ngụy quyền của chúng, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà! Gần 74 năm trước, ngày 22-12-1944, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, dưới ngọn cờ của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân tộc giữ yên xã tắc, bảo vệ giang san, tôn vinh nền độc lập tự do bất khả xâm phạm của dân tộc trước mọi họa xâm lăng!

Tròn 40 năm trước, máu đào con dân nước Việt Nam lại đổ nơi phên dậu phía Tây Nam và 39 năm trước, mây đen vần vũ quần đảo nơi biên cương phía Bắc, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chính khí dân tộc “chúng chí thành thành”, Việt Nam quét sạch bùn nhơ phía Tây Nam bờ cõi, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vẹn lãnh thổ lịch sử, đã san định hai mặt biên thùy Tổ quốc. Rằng, “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”!

Và, hôm nay, công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ dù chỉ gần 32 năm, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, đã xác tín sức mạnh vô địch của tinh thần 94 triệu đồng bào đưa dân tộc Việt Nam vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Sức mạnh lòng dân vô địch! Gần một thế kỷ qua, Lòng Dân - “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng, đã trở thành Quốc bảo tiếp tục dựng nước, gìn giữ vẹn toàn sơn hà xã tắc, trong thời đại mới!

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Việt Nam “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”! Khi 94 triệu đồng bào Việt Nam một bụng, dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người đồng chí từ Cu-ba nửa kia bán cầu với tinh thần “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” tới đất nước Lào và Cam-pu-chia từng “hạt gạo chia ba, sống chết bên nhau” trên bán đảo Đông Dương anh em và gần 200 quốc gia bạn bè khắp năm châu đã và đang đoàn kết cùng Việt Nam, với bản lĩnh của Đảng và sức mạnh của Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, nhất định giang san Việt Nam xã hội chủ nghĩa toàn vẹn mãi mãi vững bền, dân tộc Việt Nam tiếp tục góp phần cùng nhân loại tiến bộ xây dựng và phát triển một thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI!./.

Nhị LêTS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Theo Tạp Chí Cộng Sản

 

Liên kết hữu ích