Nâng chất các tiêu chí văn hóa phù hợp xu thế phát triển

17/05/2018 - 06:55

 - Xây dựng cơ quan văn hóa (CQVH) có vai trò quan trọng trong tổ chức, hoạt động và thực thi công vụ của cán bộ, viên chức (CB, VC). Xây dựng CQVH giúp CB, VC thấy rõ trách nhiệm, phát huy năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong xã hội, xây dựng đời sống VH còn có ý nghĩa quan trọng là hình thành nếp sống và các chuẩn mực đạo đức, tạo ra môi trường lành mạnh để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng VH.

A A

Ban Quản lý khu kinh tế là một trong những CQ thực hiện tốt việc xây dựng danh hiệu CQVH, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Lãnh đạo CQ luôn xác định, xây dựng môi trường CQVH tốt sẽ tăng cường niềm tin của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác cải cách hành chính.

Để xây dựng và thực hiện đạt danh hiệu “Đơn vị VH”, Ban vận động xây dựng đời sống VH của Ban Quản lý Khu kinh tế đã tăng cường phối hợp Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng các nội dung về môi trường VH lành mạnh và xây dựng đời sống VH trong CB-VC theo đúng tinh thần các văn bản về xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban trực thuộc trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ CB, VC về tầm quan trọng của việc xây dựng CQVH. Tổ chức các đợt thi đua và thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nâng chất các tiêu chí văn hóa phù hợp xu thế phát triển

Trao bằng công nhận cho các CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH năm 2017. 

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, hầu hết các CQ, đơn vị (ĐV), doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm với nhiều nội dung đổi mới. Qua đó, vận động CB, công nhân viên chức và người lao động (CNVC-NLĐ) nỗ lực thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Phong trào thi đua yêu nước được các CQ, ĐV, DN phát động thực hiện thường xuyên, điển hình như: Phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng; thi đua nâng cao y đức, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; thi đua “dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục và đào tạo. Phong trào thi đua trong khu vực hành chính được cụ thể hóa, góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân…

Năm 2017, toàn tỉnh có 254 CQ, ĐV, DN đăng ký thi đua 304 công trình, sản phẩm với tổng trị giá trên 1.117 tỷ đồng, 58 đề tài nghiên cứu khoa học (3,4 tỷ đồng), 8.422 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật (làm lợi trên 3,85 tỷ đồng)… Hầu hết các CQ, ĐV, DN đều xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều nội dung đổi mới, qua đó vận động CBVC-NLĐ nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. 

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát phong trào xây dựng VH được Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc. Nhiều địa phương đã thực hiện phúc tra kết quả bình xét các danh hiệu VH, coi đó là một trong những biện pháp nhằm khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Các thiết chế VH đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm trong bố trí quy hoạch sử dụng quỹ đất, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế VH, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt về VH, thể thao của Nhân dân.

Cuối năm 2017, toàn tỉnh có 511.700 hộ đạt chuẩn gia đình VH (đạt 94,72% so tổng số hộ); 861 khóm/ấp VH (đạt 96,95% so tổng số ấp); 32 xã đạt chuẩn VH nông thôn mới (đạt 26,89% so tổng số xã); 10 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 27,02% so tổng số phường, thị trấn)… 

Nâng chất các tiêu chí văn hóa phù hợp xu thế phát triển

Ảnh: H.H - T.H

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH” tỉnh cho rằng: Nội dung xây dựng CQ, ĐV, DN đạt chuẩn VH được đặc biệt quan tâm với mục tiêu xây dựng con người VH, môi trường VH, đời sống VH. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH ở khu dân cư” trước đây đã được thay thế bằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chính vì vậy, nội dung và hình thức tổ chức cũng cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp danh hiệu VH trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, sẽ xác định rõ nội hàm mới về đời sống VH trong tình hình hiện nay để có bước đánh giá phù hợp. Mỗi CQ, ĐV, DN tăng cường xây dựng các tiêu chí VH để làm nòng cốt phong trào, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Đồng thời, sáp nhập, nâng chất các tiêu chí, danh hiệu VH để thực hiện có trọng tâm, chất lượng; mạnh dạn rút danh hiệu các gia đình, CQ, ĐV, địa phương không đạt chuẩn VH… để xây dựng xã hội văn minh hơn.  

Năm 2017, toàn tỉnh có 186/198 CQ, ĐV, DN đăng ký danh hiệu VH, đạt 93,94%. Cuối năm, Liên đoàn lao động tỉnh có văn bản đề nghị chấm điểm, báo cáo thuyết minh các tiêu chí xây dựng danh hiệu VH. Qua đó, có 45 CQ, 66 ĐV, 65 DN gửi bảng chấm điểm và báo cáo thuyết minh, tỷ lệ 94,62%; đồng thời, phối hợp các ngành liên quan tổ chức phúc tra 7 CQ, 10 ĐV, 6 DN và đề nghị ngành chủ quản phúc tra 6 ĐV, 28 DN…

   Bài, ảnh: HỮU HUYNH