Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6-2020

05/06/2020 - 07:09

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 6-2020.

A A

Theo đó, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội sau dịch bệnh Covid-19. Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (nhiệm kỳ 2015-2020). Kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 từ nay đến cuối năm 2020. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo theo đường lối, chủ trương của Đảng...

HẠNH CHÂU