Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-3 đến 31-3-2018

05/04/2018 - 14:09

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-3 đến 31-3-2018

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

15

13 (86,67%)

2 (13,33%)

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

452

444 (98,23%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

298

292 (98%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

186

109 (58,6%)

0

5

Sở Công thương

924

894 (96,75%)

0

6

Sở Xây dựng

10

3 (30%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9

9 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

86

86 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.817

2.182 (76%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

9

6 (66,67%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

8

8 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

17.547

17.547 (100%)

0

14

Sở Tài chính

59

59 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

61

57 (93,44%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

41.228

37.270 (90,4%)

0

17

Sở Tư pháp

3

3 (100%)

0

18

Sở Y tế

456

456 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.653

1.653 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

6

6 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

41 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

36

36 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

12

12 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.257

2.432 (74,67%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

19

19 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

249

249 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

203

183 (90,15%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

28

28 (100%)

0

Phòng Tư pháp

47

47 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

38

38 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

980

980 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

64

64 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

100

100 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

107

107 (100%)

0

Phòng Kinh tế

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

516

516 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

43

43 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

729

729 (99,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

183

183 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

41

41 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

47

47 (100%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

149

149 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

475

475 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

15

7 (46,67%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.391

1.084 (77,93%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

51

51 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

54

52 (96,3%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

12 (80%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

1 (33,33%)

0

Phòng Tư pháp

107

67 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

50

50 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.650

1.600 (97%)

10 (0,6%)

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

78

78 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

17

17 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

11

11 (100%)

0

Phòng Tư pháp

101

101 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

78

78 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

149

149 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

168

168 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9

9 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

250

250 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

72

 72 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

121

121 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.719

1.182 (68,76%)

1 (0,06%)

Phòng LĐ-TB&XH

444

444 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

129

 129 (100%)

0

Phòng Kinh tế

11

 11 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

161

 161 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

8

8 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

1

1 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0

0

0

Phòng Kinh tế

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

66

66 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

629

196 (31,16%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

5

5 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

32

32 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

67

67 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

81

81 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

430

430 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.640

1.302 (79,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

207

207 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

20

20 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

12

12 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

49

49 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

283

283 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

930

930 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

157

157 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

31

31 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

65

65 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Cty CP Đầu tư xây dựng Hải Vân

Đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt Plasma

12-2-2018

28-2-2018

2-3-2018

2

Kinh tế ngành – Văn phòng UBND tỉnh

 

2

Cty CP DV TM TH Vincommerce

Xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với khu đất siêu thị Vinatex Châu Phú

21-2-2018

2-3-2018

14-3-2018

12

Kinh tế tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh

 

3

Nguyễn Xuân Khoa

30a

31-10-2017

20-1-2018

23-1-2018

3

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo trễ (do chủ đất hẹn lại ngày đo); UBND cấp xã trễ (do cán bộ đi công tác nên trình ký trễ)

4

Phạm Văn Mên

28a

6-11-2017

26-2-2018

6-3-2018

7

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

Phòng TNMT trễ (do cán bộ đi công tác nên thẩm định trình ký trễ)

5

Võ Thị Chưng

30a

1-12-2017

22-2-2018

28-2-2018

6

 

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

Phòng TNMT trễ (do cán bộ đi công tác nên thẩm định trình ký trễ)

6

Hồ Quốc Sỹ

30a

29-12-2017

23-2-2018

6-3-2018

8

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

7

Nguyễn Thành Ê

28a

2-1-2018

5-3-2018

6-3-2018

1

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

Phòng TNMT trễ (do cán bộ đi công tác nên thẩm định trình ký trễ)

8

Lê Nguyên Vọng

18a

8-2-2018

12-3-2018

13-3-2018

1

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Phòng TNMT trễ (do cán bộ đi công tác nên thẩm định trình ký trễ)

9

Phạm Thị Sắc

61c

12-1-2018

22-2-2018

27-2-2018

5

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

10

Nguyễn Thị Chớp

61a

6-2-2018

1-3-2018

2-3-2018

1

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do lục HS gốc đối chiếu)

11

Nguyễn Ngọc Ánh

44a

15-12-2017

5-2-2018

6-2-2018

1

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do chủ đất hẹn lại ngày đo)

12

Nguyễn Xuân Kiếm

Tách thửa

23-11-2017

2-3-2018

5-3-2018

3

Chi nhánh VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do chủ đất hẹn lại ngày đo)

13

Phan Thanh Phong

Giao, thuê, chuyển mục đích, cấp GCN

11-12-2017

5-3-2018

6-3-2018

1

Chi nhánh VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Long Giang công khai trễ

Trong tháng 3-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có 2 HS trễ hạn của doanh nghiệp (có thống kê). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Châu Phú có 10 HS trễ hạn của người dân, huyện Chợ Mới có 1 HS trễ hạn của người dân (có thống kê, đánh giá).

* Nhắc lại huyện Phú Tân cần thống kê thêm HS xử lý của người dân, hộ kinh doanh trong báo cáo, đồng thời có thống kê số liệu HS xử lý của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Tân.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)