Đẩy mạnh hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe toàn dân

28/02/2020 - 07:11

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2020, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ việc học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

A A

Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, nhằm xây dựng thói quen và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tuyên truyền đến các cấp, ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 được tổ chức theo 3 cấp, từ các xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức các hoạt động TDTT, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, nhằm tạo khí thế sôi nổi, hào hứng. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình loại hình hoạt động TDTT phù hợp để tập luyện nâng cao sức khỏe và tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân…

Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao

Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân sinh sống trên địa bàn trực tiếp tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Bên cạnh đó, vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic trong đơn vị. Tùy vào điều kiện thực tế tại các đơn vị, địa phương cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh những năm qua đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, ngành thể thao tỉnh phối hợp các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT… góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng ngày càng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

L.H