Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2020

02/04/2020 - 06:51

 - Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

A A

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2020

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Đoàn kết là sức mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Điều đó cho thấy, không có sức mạnh nào bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, càng đoàn kết càng thành công, đại đoàn kết đưa đến đại thành công.

Vì vậy, đoàn kết càng phải thực hiện rộng rãi, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết quốc tế. Chỉ có như thế mới thật sự là sức mạnh vô địch, là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ. Bối cảnh này đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là vô cùng cần thiết.

Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, quan tâm lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công trách nhiệm cụ thể gắn với lộ trình thực hiện. Phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc đăng ký thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, phục vụ nhân dân và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung nêu gương phải ngang tầm với vị trí, vai trò, trách nhiệm được giao; bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm cao trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Phải gắn với tự phê bình và phê bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân...

Thường xuyên học tập và làm theo Bác

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, để làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và lan tỏa ra toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Lồng ghép triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

“Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của đơn vị, để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình để chi bộ và mỗi đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu tiếp theo…

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nội dung chuyên đề bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO