Đơn giản hóa quy định kinh doanh

08/07/2020 - 07:36

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn số 692/UBND-TH về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 12-5-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tham mưu UBND tỉnh phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến. Đồng thời, tăng cường truyền thông, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động ý kiến tham gia tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai có hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang…

NGÔ CHUẨN