Hơn 8 tỷ đồng chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách

22/11/2019 - 07:37

 - Tháng 11-2019, tỉnh An Giang sẽ tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng chính sách theo các Quyết định số 290, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ .

A A

Trong đợt chi trả lần này, toàn tỉnh An Giang sẽ chi trả 3.789 đối tượng với số tiền 8 tỷ 317 triệu đồng. Trong đó, chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290 là 4 đối tượng, với số tiền 9,3 triệu đồng; chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62 là 367 đối tượng, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 49 là 3.418 đối tượng, với số tiền gần 7 tỷ đồng.

HỮU ĐẶNG (Bộ CHQS tỉnh An Giang)