Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020

26/03/2020 - 10:31

 - Sáng 26-3, các đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

A A

Theo đó, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh (gồm 9 đơn vị) đã tiến hành ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020, với các nội dung: thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Cùng với đó, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh cũng đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh An Giang”…

MỸ LINH- DUY ANH