Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

29/04/2020 - 04:39

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quá trình hoàn thiện nhân cách các thế hệ con người Việt Nam hiện nay. Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện. Tại An Giang, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

A A

Thường xuyên học tập Bác góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phục vụ người dân, doanh nghệp. Ảnh: H.C

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Trên cơ sở Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây dựng quy chế phù hợp với nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị; nội dung ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo. Sau đó, từng cán bộ, đảng viên viết cam kết học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua học tập Bác, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Nhiều sở, ban, ngành và địa phương đã xác định phải gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; bổ sung quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở…

Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Đồng thời, chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhũng nhiễu tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước.

Nhiều mô hình “làm theo” có ý nghĩa thiết thực

4 năm qua, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, cấp ủy cơ sở quan tâm, gắn với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình “làm theo” hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào thực tiễn, không rập khuôn, sáo rỗng.

Điển hình, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội TP. Long Xuyên thực hiện nhịn một bữa ăn sáng góp phần chăm lo công tác giảm nghèo trên địa bàn. TP. Châu Đốc tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân xã, phường; thực hiện mô hình “Nghe dân nói, nói dân tin”; vận động thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh. Huyện Châu Thành phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn huyện tiết kiệm 2 ngày lương chăm lo hộ chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Tri Tôn vận động quỹ Xã hội nhân đạo; góp quỹ từ thiện tại chùa Khmer Nam Tông làm đường liên ấp, nâng cấp sân trường học. Huyện An Phú đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học và mua gạo cho trại cơm từ thiện tại các bệnh viện…

Nổi bật là huyện Thoại Sơn đã phát huy truyền thống dựa vào dân, lấy nhân dân làm điểm tựa để phát động những phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức diễn đàn “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó hơn. Thông qua diễn đàn, nhân dân thẳng thắn góp ý để xây dựng Đảng, chính quyền; tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, năm nay là năm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890- 19-5-2020); diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là vô cùng cần thiết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO