Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong Đảng

22/11/2019 - 07:37

 - Những năm qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp… làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

A A

Nhận thức rõ nguy cơ trên, để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) phải gắn chặt với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xem đây là “chìa khóa vạn năng”, là “cẩm nang”, là “tấm gương” để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội XII của Đảng xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều này một lần nữa khẳng định, Đảng ta xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo, “tăng trưởng” niềm tin của nhân dân đối với Đảng, những năm qua, nhất là từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức là cơ sở đảm bảo để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và xem đây là “cẩm nang”, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở phân tích các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với kiểm điểm hàng năm và kiểm điểm đột xuất.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, ngành, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cầu thị tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa. Trên tinh thần chỉ đạo và sự quyết liệt hành động của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: khiếu nại, tố cáo; giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản… Nhờ đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư cho phát triển nông nghiệp (giai đoạn 2016-2018), đã thu hút 79 dự án đầu tư cho nông nghiệp, với số vốn 20.326 tỷ đồng, chiếm 34,35% tổng số dự án và 41,13% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần nâng cao lòng tin trong nội bộ và nhân dân. Đã điều tra làm rõ 22 vụ việc, khởi tố 18 vụ tham nhũng với 22 bị can; thanh tra phát hiện 7 vụ việc tham nhũng kinh tế, đất đai… với 17 đối tượng liên can. Bên cạnh đó, ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy và thực hành dân chủ; củng cố kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao. Qua đó, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố, phát huy niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước; củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

THU THẢO