Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

26/01/2021 - 06:15

 - Để tăng cường thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

A A

Theo đó, thông qua các cơ quan truyền thông và các hình thức phù hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

T.T