Triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh

27/11/2019 - 14:30

 - Ngày 27-11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh triển khai quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị, các cấp ủy triển khai quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy và cấp ủy trực thuộc để thực hiện tốt, đúng quy định, hướng dẫn một cách chặt chẽ, chắc chắn. Bên cạnh công tác nhân sự, các cấp ủy phải quan tâm, chú trọng, chuẩn bị công phu văn kiện đại hội. Theo đó, văn kiện đại hội phải phản ảnh đúng, khách quan, trung thực những kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đề ra những mục tiêu, các khâu đột phá, những giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới một cách sát thực; lưu ý đánh giá đúng tình hình, thời cơ vận hội và tiềm lực của tỉnh ta hiện nay để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp cho thật tốt để tỉnh bứt phá, phát triển hơn; quan tâm tham khảo ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, tầng lớp trí thức… cho văn kiện Đại hội của cấp mình. Về chủ đề đại hội, tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp, chắt lọc, chọn chủ đề phù hợp với địa phương, dễ nhớ, dễ làm. Về nhân sự, thống nhất nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, phải bám vào những quy định, hướng dẫn của Trung ương thực hiện đúng quy trình, quy định. Về tiểu ban nhân sự phải phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng đề án nhân sự đảm bảo đúng quy định Trung ương về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ, dân tộc, trẻ... Về thời gian đại hội: cấp xã không quá 2 ngày; cấp huyện 2 ngày. Song song đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội...

 THU THẢO