Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức

21/01/2019 - 09:04

 - UBND tỉnh cho biết, năm 2019, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân thông qua các cơ quan truyền thông (chuyên mục tuyên truyền) và các hình thức phù hợp khác (tuyên truyền trực tiếp, qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội…).

A A

Các đối tượng được tuyên truyền, PBGDPL khác, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng đặc thù (người dân vùng dân tộc thiểu số, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù…).

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng, khai thác và quản lý “Tủ sách pháp luật”, hướng dẫn trang bị, bổ sung hỗ trợ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

K.H