UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2021

20/01/2021 - 03:43

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2021.

A A

Theo đó, mỗi ngành, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 ngay từ đầu năm. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Nghị quyết số 33 và 34 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đổi mới phong trào thi đua, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình tiên tiến qua các phong trào thi đua.

Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 91 của Chính phủ. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân.

P.T