Ủng hộ mô hình nước sạch, nước uống cho học sinh và người dân

20/11/2019 - 07:58

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa kết luận ủng hộ và sẽ đồng hành với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đối tác khác trong triển khai nhân rộng mô hình, hệ thống cấp nước sạch, nước uống học đường cho học sinh và người dân tại các địa phương có nhu cầu.

A A

Mô hình thực hiện trên 4 hợp phần: nâng cao năng lực và truyền thông nâng cao kiến thức, thái độ thực hành về vấn đề nước sức khỏe, vệ sinh môi trường. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, nước uống học đường một số điểm trường ở các cấp học tại 3 vùng cù lao, vùng núi và nông thôn. Xây dựng các hệ thống cấp nước cho các điểm dân cư nông thôn với quy mô khoảng 20m3/ngày, đêm. Nâng cấp trạm cấp nước khu vực nông thôn, đảm bảo chất lượng nước đầu ra của hệ thống đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01/2009-BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt.

P.V