An Phú xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

15/06/2018 - 06:58

 - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện An Phú đã có sự chuyển biến rõ nét về cách nghĩ, cách làm, trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương của tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

A A

Ở An Phú, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị không chỉ trong nội bộ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các lớp học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Nhân dân là người cao tuổi (NCT) ở tất cả 58 ấp trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức Hội thi “Nhân dân tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp xã và huyện. Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu, tự giác tham gia việc học tập và làm theo Bác. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Lâm Thanh Bình cho biết: “Chọn NCT là đối tượng dự thi, bởi đây là những “cây cao, bóng cả”, có sự hiểu biết và uy tín trong gia đình, dòng họ. Nên khi hiểu được tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, NCT sẽ dễ dàng chuyển tải, tuyên truyền cho người thân và cộng đồng. Do đó, hội thi nhận được sự đồng thuận rất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, nhất là NCT nhiệt tình hưởng ứng”.

An Phú có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

An Phú có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình công tác của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình sinh hoạt chi bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể đã chủ động học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của địa phương, đơn vị. Lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công trách nhiệm cụ thể gắn với xác định thời gian giải quyết dứt điểm. Qua đó, các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính tri - xã hội triển khai thực hiện gắn vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các chi đảng bộ cơ sở còn kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy sâu rộng trong hệ thống chính trị; tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay tại đơn vị mình.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Nguyễn Tấn Rạng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt việc xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị để đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét, không để tồn động kéo dài. Kết quả cho thấy, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được giải quyết góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH