Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mọi thỏa thuận với WB

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc mọi thỏa thuận với WB