Phần 9 'Star Wars' vượt mặt 'Avengers: Endgame' về lượng vé đặt trước

Phần 9 'Star Wars' vượt mặt 'Avengers: Endgame' về lượng vé đặt trước