An Giang tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số cải cách hành chính

21/09/2021 - 14:42

 - Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 1020 /UBND-TH về việc triển khai thực hiện các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

A A

 Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, kịp thời rà soát kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa, những tiêu chí về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức còn ở mức thấp. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tham mưu thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện trong năm 2021.

Chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương khác để áp dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn của tỉnh; chú trọng thí điểm, nhân rộng những mô hình, sáng kiến hay mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính; tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn 733/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021.

Tập trung triển khai, hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2021.

Gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác cải cách hành chính; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

HẠNH CHÂU