Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

23/09/2021 - 20:00

 - Chiều 23-9, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định 03/QĐ-TTCH ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Trung tâm Chỉ huy trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

Căn cứ chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy tổ chức phân công, điều phối nhiệm vụ cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy, các Tiểu ban của Trung tâm Chỉ huy và các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng, chống dịch.

Đồng thời, chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ban, ngành với UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm tham mưu toàn diện về công tác phòng, chống dịch, tổng hợp, báo cáo, dự báo về tình hình dịch bệnh của tỉnh và đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương...

HẠNH CHÂU