Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

22/08/2019 - 05:29

 - Cùng với các địa phương trong cả nước, năm 2020, An Giang sẽ tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

A A

Về thời gian chuẩn bị và tiến hành đại hội, cụ thể: từ tháng 7 đến hết tháng 12-2019, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện công tác cán bộ và xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Dự kiến, từ tháng 1 đến tháng 3-2020, hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị đại hội cấp cơ sở; thực hiện các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy cơ sở, cấp huyện và tương đương. Từ tháng 4 đến tháng 6-2020, tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ tháng 6 đến tháng 8-2020, Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với Đại hội điểm để rút kinh nghiệm: cấp cơ sở tiến hành đầu quý I-2020, cấp trên cơ sở tiến hành đầu quý II-2020.

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

An Giang quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Song song đó, các cấp ủy Đảng tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tại buổi thăm và làm việc với tỉnh An Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao hiệu quả quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, An Giang cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiến hành thành lập các Tiểu ban Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên quy hoạch cán bộ có phẩm chất, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO