Sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Long Xuyên

23/10/2019 - 06:30

 - Năm 2017, 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên xây dựng, ban hành 2 kế hoạch và 4 đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình triển khai theo từng bước đi, lộ trình thực hiện hợp lý, giúp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn.

A A

Năm 2017, Long Xuyên triển khai giai đoạn 1 của đề án hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Đó là nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo của 2 văn phòng. Đến cuối tháng 7-2019, trên cơ sở chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, địa phương quyết định thành lập thí điểm Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên. Bước đầu thực hiện đề án cho thấy, có nhiều thuận lợi trong điều hành, huy động nguồn lực về con người và cơ sở vật chất để phục vụ công tác tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên; đồng thời giảm được 4 vị trí. Đội ngũ cán bộ, công chức đa số trẻ tuổi, phát huy được tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chế độ phụ cấp được nâng lên, góp phần động viên tinh thần làm việc của họ. Quy trình xử lý văn bản được rút ngắn, tăng hiệu quả công việc…

Đối với Đề án Văn phòng chung khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ tháng 12-2018 đến nay đã thực hiện giai đoạn 2. Văn phòng khối thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc chung cho Ban Dân vận Thành ủy và các cơ quan trong khối mặt trận đoàn thể thành phố. Cũng như Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND, Văn phòng khối sau khi thành lập đã huy động nguồn lực về con người và cơ sở vật chất được tập trung, thống nhất, giúp việc thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, hiệu quả hơn. Đồng thời, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung.

Trao quyết định công tác cán bộ

Hiện nay, địa phương còn thực hiện phân công nhất thể hóa chức danh người đứng đầu một số cơ quan, như: Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh Thanh tra. Qua đó, giảm được 4 vị trí lãnh đạo cấp phòng, ban so với trước khi thực hiện đề án nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, hợp nhất một số cơ quan của Đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Dự kiến sau khi hoàn thiện đề án, sẽ giảm được 18 biên chế (8 lãnh đạo và 10 chuyên viên), ước tính kinh phí tiết kiệm được mỗi năm trên 2 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, 13/13 phường, xã đã hoàn thành mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND trong năm 2018 (sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đặt ra). Các phường, xã thành lập Văn phòng chung của khối Dân vận; thống nhất phân công kiêm nhiệm 218 vị trí thuộc chức danh cán bộ chuyên trách và không chuyên trách so với quy định, tiền lương tiết kiệm được khoảng 300 triệu đồng/tháng. Dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị xã, phường, sẽ giảm được 252 cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã, kinh phí tiết kiệm được gần 3,8 tỷ đồng/năm.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, nhìn chung, việc thực hiện đề án trước hết đáp ứng được chủ trương của Đảng và nhà nước; tạo thuận lợi và mang hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của địa phương, nhất là trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch kịp thời, hiệu quả hơn; xử lý nhanh những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Vai trò người đứng đầu được phát huy đúng mức; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, chưa phát hiện cá nhân sai phạm. Đặc biệt, đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vận hành bộ máy được thống nhất, thông suốt, nhanh chóng hơn, từ khâu đề ra chủ trương đến khâu tổ chức thực hiện, khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp ủy của chính quyền cùng cấp. Tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Một số mô hình thực hiện khi chưa có chủ trương chung, chưa có tiền lệ, bước đầu vận hành còn nhiều lúng túng. Mặt khác, khối lượng công việc phụ trách đối với các chức danh chủ chốt và kiêm nhiệm là rất lớn. Chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã chưa được ban hành, nên phần nào ảnh hưởng việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế… Khó khăn không có nghĩa là chùn bước. Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện nhất thể hóa đối với các chức danh cấp phó (ở các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu); tiếp tục đề nghị tỉnh cho chủ trương hợp nhất các cơ quan của Đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giảm số lượng đại biểu HĐND và số lượng đại biểu HĐND công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước; xúc tiến việc hợp nhất các trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND thành phố; đẩy mạnh tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa để không tăng biên chế trên lĩnh vực này.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH