Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện

08/10/2019 - 07:26

 - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Sở Nội vụ, Học viện Hành chính quốc gia vừa khai giảng 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương, lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương.

A A

Mỗi lớp học gồm 41 học viên, trong thời gian 3 tuần các học viên sẽ được tiếp cận 11 chuyên đề nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý lãnh đạo, điều hành tại các sở chuyên môn và địa phương.

 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cũng khai giảng lớp bồi dưỡng công chức văn phòng thống kê cấp xã (chuyên sâu về công tác văn phòng 2019) cho 112 học viên là cán bộ công chức cấp xã; khai giảng bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giáo viên quản lý nhà nước cho 30 cán bộ, giáo viên trong tỉnh.

TRÚC PHA