Xây dựng mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững gắn sinh thái môi trường

11/03/2020 - 00:16

 - GS.TS. Lê Thanh Hải, Viện Môi trường và Tài nguyên vừa thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu, cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu”.

A A

Sau 24 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã xây dựng bản đồ gồm 10 tiểu vùng sinh thái tỉnh An Giang với các đặc điểm tự nhiên và hiện trạng sinh kế tương đối khác nhau; xây dựng bộ tiêu chí đề xuất, đánh giá mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững; xây dựng 3 mô hình mẫu về kinh tế xanh, sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường.

Dự án đã đề xuất giải pháp liên quan cải thiện chính sách, áp dụng kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng và nhân rộng mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu, cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu này sẽ chuyển giao các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận ứng dụng và nhân rộng.

T.V