An Giang hướng tới phát triển bền vững nghề nuôi chim yến

06/01/2021 - 04:33

UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21-1-2020 của Chính phủ (hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

A A

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện (hoặc Phòng Kinh tế đối với thị xã, thành phố) được giao làm đầu mối tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố cấp phép xây dựng nhà yến trong vùng nuôi đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với chủ đầu tư dự án nuôi chim yến thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh An Giang về thủ tục đầu tư. Các nhiệm vụ này được thực hiện đến khi nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tham mưu UBND tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch phát triển bền vững nghề nuôi chim yến đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua (dự kiến trong năm 2021).

NGÔ CHUẨN