Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

21/01/2020 - 14:55

Lần đầu tiên, Đảng đề ra riêng Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí," một Nghị quyết co tầm quan trọng.

A A

Theo Vietnam+