Từ ngày 16-10: Điều chỉnh quy trình về xác nhận sổ BHXH

15/10/2019 - 14:00

BHXH TP HCM ban hành Thông báo 2353/TB-BHXH ngày 11-10-2019 về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

A A

Theo đó, BHXH TP HCM điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

- Đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, điều chỉnh 1 quy trình: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (Quy trình 629). 

- Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 01 PGNHS như sau: PGNHS 629.

- Ngày áp dụng: BHXH TP HCM thống nhất áp dụng Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở Mục 1 và Mục 2, kể từ ngày 16-10-2019.

BHXH TP đề nghị Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ nêu trên. Các phòng nghiệp vụ có liên quan và BHXH quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

Theo Người lao động