Làm trong sạch môi trường mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23/04/2021 - 04:58

 - Những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, sự bùng nổ truyền thông, những tác động của cuộc Cách mạng 4.0, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, bóp méo sự thật lịch sử, kích động tư tưởng ly khai, hận thù dân tộc, mong muốn thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta...

A A

Từ khi ra đời, mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phổ biến, tính năng ưu việt của nó là sự kết nối toàn cầu. Cùng với sự thuận lợi, nhiều tính năng kết nối, mạng xã hội đang thực sự nảy sinh nhiều mặt trái, nhất là các thế lực xấu, thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Lợi dụng các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, vấn đề dân tộc, tôn giáo để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, chống phá chế độ, đặc biệt là khi diễn ra sự kiện lớn, như: Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), về công tác lãnh, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, qua rà soát, bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí lãnh đạo Trung ương, 4.500 tin, bài xấu, độc trên Facebook và 30.000 video xấu, độc trên Youtube. Trung tâm Giám sát xử lý an toàn thông tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin giả, tin xấu, độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh Youtube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu, độc. Bộ đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hàng trăm trường hợp tin sai, tin giả.

Thấy rõ nhất là thời điểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, nhất là trên không gian mạng được các thế lực thù địch càng đẩy mạnh hơn. Không chỉ ráo riết tác động với nghị viện, quốc hội một số nước thông qua các báo cáo, nghị quyết, dự luật xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, một số đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn còn tăng cường xuất bản, phát tán các ấn phẩm trên nhiều website, mạng xã hội, kêu gọi người dân tham gia thay đổi thể chế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng hàng ngàn website, blog… để đẩy mạnh các chiến dịch thông tin xuyên tạc, phá hoại về tư tưởng; kích động, chia rẽ nội bộ, hòng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta; làm suy giảm lòng tin của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết. Trong khi đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”, có tư tưởng bất mãn, suy thoái, thiếu tu dưỡng, rèn luyện… làm giảm sút ý chí chiến đấu, gây ra hoang mang, dao động, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Đây là kẽ hở cho các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhận định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, xác định trận địa hàng đầu hiện nay mà các thế lực xấu, thù địch tập trung chống phá chính là môi trường Internet, mạng xã hội. Vì vậy, các ngành, các cấp cần phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp từ công nghệ, kỹ thuật, pháp lý, đến tuyên truyền, giáo dục… nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, làm sạch môi trường Internet, mạng xã hội… Mặt khác, tập trung lực lượng đấu tranh, gỡ bỏ, vô hiệu hóa các trang thông tin xấu, độc chống phá Đảng, nhà nước, chế độ; phản bác các thông tin sai trái; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, lồng ghép việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch vào việc dạy và học tập lý luận chính trị. Tích cực chia sẻ những thông tin tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội chính trị, phản động.

M.T