Hiệu quả sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

24/06/2019 - 08:18

 - Hiến pháp là văn bản thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng, nhân dân, là cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của đất nước. Từ khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tác động tích cực đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai, quán triệt và lãnh đạo việc tổ chức thi hành Hiến pháp đạt được hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

A A

Thời gian qua, với sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành danh mục xây dựng văn bản của tỉnh, quy định chi tiết sau khi các văn bản do Trung ương ban hành giao cho địa phương quy định. Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo địa phương có sự sát sao hơn trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Song song đó, Sở Tư pháp quyết liệt hơn trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Những nỗ lực ấy góp phần quan trọng vào kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật và ban hành văn bản quy định chi tiết. Qua đó, tác động không nhỏ vào thực tiễn đời sống xã hội địa phương.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành (2014-2019), tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 đã và đang thấm sâu vào các quan hệ xã hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và trong ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Trong đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện công việc đúng với chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và mục tiêu phát triển của ngành, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. Người dân biết được quyền, nghĩa vụ của mình được Hiến pháp quy định để tự bảo vệ, tránh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất-kinh doanh và đời sống. Đồng thời, nhận thức rõ các yêu cầu mà mình có thể đặt ra đối với cơ quan nhà nước và cán bộ, bảo đảm các cơ quan nhà nước và cán bộ phải thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình như Hiến pháp đã quy định.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ các hội thi

HĐND, UBND tỉnh có sự chủ động và đổi mới tư duy trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chắt lọc các quy định cụ thể theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, quan tâm đến những vấn đề về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế... Việc ban hành văn bản thi hành Hiến pháp và pháp luật được kịp thời, chất lượng, góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được đẩy mạnh bằng các hội nghị. Cấp tỉnh tổ chức 671 hội nghị, 45.163 lượt người tham dự; cấp huyện tổ chức 216 hội nghị, 26.067 lượt người tham dự; cấp xã tổ chức 175 hội nghị, 11.265 lượt người tham dự. Song song đó là các hội thảo, hội thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; giới thiệu, phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, HĐND, UBND rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 100 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hiến pháp 2013…

Đánh giá lại 5 năm qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Công Minh khẳng định: “Nổi bật nhất là cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá, nâng cao tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chuyển biến rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện. Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) tăng 16 bậc; GRDP tăng bình quân, năm sau cao hơn năm trước; tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh”.

Ngoài những kết quả trên, công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, khi có nhiều vấn đề mới, những vấn đề liên quan đến các quy định của pháp luật chuyên ngành khác và quy định của các bộ, ngành đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dẫn đến địa phương chậm triển khai trong thực tế… Do đó, tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp để địa phương xây dựng, áp dụng và thực hiện kịp thời. Cơ quan Trung ương cần tổ chức tập huấn chuyên sâu theo đối tượng; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí và phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG