Tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

18/01/2018 - 07:13

 - Theo Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05.

A A

Các nội dung cần quan tâm thực hiện trong năm 2018 gồm: tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề năm 2018 gắn với nội dung của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”; tổ chức làm theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2019; sơ kết 2 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng gương điển hình…

GIA KHÁNH