An Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

02/05/2018 - 08:48

 - Thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa NQTƯ4 (khóa XII) bằng chương trình hành động, kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể.

Xác định việc thực hiện NQTƯ4 (khóa XII) là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc NQTƯ4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 15 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và ĐV.

BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc, những việc cần làm ngay của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện cụ thể đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) gắn với công tác phòng, chống tham nhũng… Qua đó, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận diện rõ hơn, giúp các cấp ủy và từng CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt tự tu dưỡng, rèn luyện và gương mẫu, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân.

Công tác KT, GS được coi trọng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Theo đó, các cấp ủy thực hiện tốt chương trình KT, GS hàng năm, trọng tâm xoay quanh việc khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư và Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV... Năm 2017, các cấp ủy đã tiến hành KT 810 tổ chức Đảng và 35.873 ĐV; GS 587 tổ chức Đảng và 2.706 ĐV. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 105 ĐV (khiển trách 57, cảnh cáo 31, cách chức 11, khai trừ 6 ĐV). Chỉ riêng quý I-2018, các cấp ủy đã tiến hành KT 17 tổ chức Đảng, 345 ĐV; GS 1 tổ chức Đảng, 8 ĐV; thi hành kỷ luật 21 ĐV.

Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và ở nhiều cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, thẳng thắn, chân tình trong góp ý đồng chí, đồng nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu tranh giữ gìn đoàn kết nội bộ. Một số vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng tình và niềm tin trong CB, ĐV và Nhân dân. Đây là cơ sở để từng cấp ủy, địa phương, đơn vị làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm CB; giúp các tổ chức Đảng tiến hành KT, GS có trọng tâm, trọng điểm và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Đồng thời là căn cứ để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu quả.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, An Giang tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện NQTƯ4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV”; Quy định số 55 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV” trên địa bàn tỉnh… xem đây là công việc trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2018 và trong cả nhiệm kỳ.

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong nội bộ và Nhân dân về khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác KT, GS, công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tham nhũng, kiên quyết xử lý tổ chức Đảng, ĐV vi phạm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị số 15 của BTV Tỉnh ủy để nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ CB, ĐV, công chức, viên chức.

THU THẢO