Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

25/10/2021 - 17:36

 - Chiều 25-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Chỉ thị 05 /CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

A A

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm, như: “An Giang chung sức, xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đồng thời, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI đề ra, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”.

3. Chủ động tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp, những khâu yếu kém của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Huy động nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Cùng với tổ chức các phong trào thi đua, cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn; thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, các nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

7. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Các cơ quan, đơn vị và địa phương trên toàn tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống đại dịch, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong. Ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây, bảo đảm phương châm “5K+ vaccine”, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

8. UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU